Reklamační řád

I. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené od farmy Rohozenská husa, u níž jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Prodávající je Ing. Josef Tříska, majitel farmy Rohozenská husa, Cejle 26, 588 51 Batelov podnikatel příslušný Magistrátu města Jihlavy, výpis z živnostenského rejstříku č. j. OŽU/798/2009 ze dne 15.12.2009, IČ: 72053577, DIČ: CZ6001061341  (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží na farmě v Rohozné u Jihlavy, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Vady živého zboží

  1. Kupující je povinen provést řádnou přejímku zboží ihned po jeho dodání. Případně zjištěné zjevné vady kvality či množství je kupující povinen vytknout ihned při přejímce a uvést je do dodacího listu.
  1. V případě skrytých vad (zejména onemocnění dodané drůbeže), které nejsou zjištěny ihned při přejímce živého zboží, musí kupující tyto skryté vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí (tzn. nejpozději do 24 hodin od vypuknutí choroby nebo klinických příznaků choroby na zboží (drůbeži) nebo od uhynutí části zboží) a zároveň: a) pokud kupující – pod dohledem prodávajícího, bude-li to prodávající požadovat – dopraví uhynulé zboží (drůbež) ke státem uznanému veterináři a b) tento veterinář po provedení pitvy písemně potvrdí, že k úhynu drůbeže došlo v důsledku okolností, které se vyskytovaly již v den dodání.
  1. Nelze uznat reklamaci z důvodu onemocnění či úhynu zvířete v důsledku nedostatečné péče (např. přehřátí, podchlazení, udušení, podvýživa, dehydratace, zranění…). Rovněž nelze reklamaci uznat, pokud je inkubační doba reklamovaného onemocnění prokazatelně kratší, než doba, po kterou má zákazník zvíře v péči, a tudíž je nezpochybnitelné, že k infekci došlo až u něj.
  1. Pokud kupující uplatní reklamaci a pokud bude zjištěno, že se reklamace vztahuje k vadám, za které nese odpovědnost prodávající, je prodávající povinen předmětné zboží dle svého vlastního uvážení buď vyměnit, nebo poskytnout náhradu ve formě poměrné slevy z ceny (a to zejména budou-li vady méně závažné, nebo pokud se budou týkat pouze malé části dodávky). Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout přiměřenou lhůtu pro zajištění této nápravy a (bude-li to prodávající požadovat) vrátit prodávajícímu zboží, za které je poskytována náhrada. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že živé zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vady ostatního zboží

Kupující je povinen provést řádnou přejímku zboží ihned po jeho dodání. Případně zjištěné zjevné vady kvality či množství je kupující povinen vytknout ihned v případě osobního převzetí zboží, případně po obdržení balíku se zbožím, jež neodpovídá jeho objednávce, okamžitě kontaktovat prodávajícího a seznámit ho s nedostatky zboží. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle farmy.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

III. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

IV. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno, tedy farma Rohozenská husa, Rohozná u Jihlavy, 588 45. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je součástí Obchodních podmínek prodávajícího a je k dispozici na jeho internetových stránkách (www.rohozenskahusa.cz), jakož i na adrese sídla prodávajícího.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,
a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace můžete stáhnout ZDE.