Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Josef Tříska, majitel farmy Rohozenská husa, Cejle 26, 588 51 Batelov podnikatel příslušný Magistrátu města Jihlavy, výpis z živnostenského rejstříku č. j. OŽU/798/2009 ze dne 15.12.2009, IČ: 72053577, DIČ: CZ6001061341. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

 1. Prodávající: ING. JOSEF TŘÍSKA, majitel farmy Rohozenská husa, Cejle 26, 588 51 Batelov, IČ: 72053577;
 2. Zboží: živá housata, kachňata; vykrmené živé husy, kachny, kuřata; zabité chlazené husy, kachny, kuřata; krmné směsi; výfuky; peroutky; peří; tj. zboží, které je specifikované v příslušné kupní smlouvě, nebo v objednávce kupujícího;
 3. Kupující: strana, které je zaslána nabídka na koupi zboží, nebo která zašle prodávajícímu objednávku na nákup zboží, nebo se kterou prodávající uzavřel kupní smlouvu.

 Kupní smlouva

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajícího z dodávek zboží prodávajícího kupujícímu. Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnou součástí každé kupní smlouvy na dodávky zboží prodávajícího, bez ohledu na to, zda je daná kupní smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem, například na podkladě zaslané objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Tyto všeobecné podmínky se vztahují i na veškeré nabídky na prodej zboží učiněné prodávajícím.
 1. Kupní smlouva nemusí být uzavřena ani potvrzena písemně. Bude-li smlouva uzavřena nebo potvrzena písemně, bude takovýto písemný dokument považován za právně závazný důkaz o uzavření smlouvy mezi stranami, pokud nebude prokázán opak.
 2. Pokud je objednávka zboží realizovaná kupujícím přes e-shop, nebo na e-mail firmy, vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje: jméno a příjmení (název společnosti, IČO, DIČ), adresa, bankovní spojení, kontaktní osoba, telefon). Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail spolu s uvedením předpokládaného nezávazného termínu dodání, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, a to v případě objednávky vylíhnutých housat, před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: závažné komplikace při líhnutí, v jejichž důsledku není na skladě požadované zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, anebo pokud má prodejce důvodné podezření, že k tomu dojde. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí či nedodává, změnila se výrazným způsobem cena, či je zboží momentálně doprodáno. Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Dodání a přeprava zboží

 1. V případě nákupu živé drůbeže kupující osobně přebere zboží na farmě Rohozné. Pokud se prodávající podle kupní smlouvy zaváže dovézt živé zboží (tj. housata, kachňata) do místa určení, hradí náklady na přepravu zboží prodávající, není-li předem dohodnuto jinak. Bude-li přepravu živého zboží zajišťovat kupující, ponese kupující i náklady na přepravu zboží. Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu. Kupující je povinen akceptovat úmrtnost/ztrátu odpovídající 4% dodaného zboží, která neovlivní celkovou cenu zboží ani jeho splatnost, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Nepřevezme-li si kupující živé zboží připravené k dodání z důvodů, za které není odpovědný prodávající, je prodávající oprávněn uvedené zboží uskladnit a prodat. Všechny související náklady a ztráty vzniklé prodávajícímu ponese kupující.
 1. V případě nákupu ostatního zboží lze využít osobního odběru zboží na farmě, nebo zaslání balíku přes externí zasilatelské firmy (většinou Česká pošta), náklady na přepravu zboží hradí kupující.
 1. V případě nákupu zabité čerstvé a chlazené drůbeže kupující přebere zboží na farmě v Rohozné, nebylo-li smlouvu stanoveno jinak, pak prodávající ponese i náklady na přepravu zboží, které budou součástí kupní ceny zboží.
 1. Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí. Objednávky se vyřizují co nejrychleji k plné spokojenosti kupujícího. V případě nedostatku některé položky objednávky nebo určitého stáří živé drůbeže bude kupující neprodleně informován a domluvíme se na dalším postupu.
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platba za zboží

Objednané zboží je placeno hotově při dodání a při převzetí zboží, případně převodem na účet. Dodržování obchodních podmínek farmy Rohozenská husa je dané a zákazník je povinen tyto podmínky dodržovat. Objednávající na e-shopu www.rohozenskahusa.cz objednáním potvrzuje, že byl s obchodními podmínkami obeznámen a souhlasí s nimi.

Vyšší moc

 1. Prodávající neponese v žádném případě odpovědnost za škodu, úroky nebo jakékoliv jiné náklady vzniklé kupujícímu, pokud nebude schopen splnit své povinnosti vůči němu v důsledku okolností vyšší moci, tedy zcela mimo jeho kontrolu. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat co nejdříve.
 1. Pro účely těchto všeobecných podmínek se okolnostmi vyšší moci rozumí všechny skutečnosti a okolnosti mimo kontrolu prodávajícího, které budou bránit běžnému plnění smlouvy nebo je budou natolik komplikovat, že plnění nebude možné od prodávajícího přiměřeně očekávat, bez ohledu na to, zda bude tyto skutečnosti a okolnosti v době uzavírání smlouvy možné předvídat, či nikoli. Jedná se zejména o následující skutečnosti: onemocnění drůbeže nezaviněné prodávajícím, nedostatek krmiva a ukončení nebo přerušení dodávky krmiva z důvodu klimatických podmínek, dopravních omezení a (rizika) kontaminace, dále provozní poruchy při líhnutí a odchovu, nemožnost získat nezbytná povolení, vládní opatření, včetně omezení nebo zákazu dovozu, vývozu, průjezdu, výroby nebo dodávek.
 1. Aniž jsou dotčeny ostatní prostředky nápravy, které může prodávající uplatnit, ponechává si prodávající v případě okolností vyšší moci výhradní právo vypovědět smlouvu (s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně), pokud jde o část, která ještě nebyla splněna, bude-li událost vyšší moci trvat déle než 4 (čtyři) týdny, nebo přizpůsobit smlouvu aktuálním okolnostem, včetně cen nebo dodacích podmínek, aniž by mu tak vznikla nějaká odpovědnost.
 1. Pokud prodávající nedodrží své dodací povinnosti z důvodu vyšší moci, je kupující oprávněn smlouvu vypovědět (s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně) pouze v případě, že prodávající bude písemně informován o tom, že kupující hodlá uplatnit své právo na vypovězení smlouvy a nebude-li předmětná dodávka splněna do 2 (dvou) týdnů od doručení uvedeného písemného oznámení.

Výhrada vlastnictví

 1. Prodávající si ponechává vlastnictví veškerého zboží, které dodal kupujícímu, a to až do okamžiku úhrady celé kupní ceny tohoto zboží. Kupující není oprávněn dát dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího, do zástavy ani k němu udělit jiná práva třetím osobám.
 1. Dokud nebude prodávajícímu uhrazena celá kupní ceny dodaného zboží ve lhůtě její splatnosti a dokud vlastnictví zboží nepřejde na kupujícího, bude mít kupující zboží v držení jako uschovatel prodávajícího. Kupující je povinen zboží uložit odděleně a ve vhodném prostředí a zajistit, aby bylo možné určit, o které zboží se jedná. Vedle toho má prodávající nárok kdykoliv požadovat vrácení dodaného a ve lhůtě splatnosti nezaplaceného zboží.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sba s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.Hlavním cílem farmy v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Podrobné informace naleznete na stránce: Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, jimž jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy josef@triska.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Rozhodné právo

Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplvající ze smlouvy bude stanoven na základě příslušných ustanovení kolizních norem.

Rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory majetkového charakteru vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení rozhodcem ad hoc, kterého jmenuje prodávající. Rozhodčí řízení se bude konat na základě písemných podkladů předložených stranami a ústní jednání bude svoláno jedině v případě, požádá-li o to jedna ze stran písemně v žalobě nebo ve vyjádření k žalobě podaném řádně a ve stanovené lhůtě. Rozhodce může svolat ústní jednání, když to bude považovat za nutné k vydání rozhodnutí. Rozhodce určí místo konání ústního jednání.
 2. Smluvní strany se zavazují, že rozhodnutí rozhodce budou respektovat.
 3. Smluvní strany se dále zavazují, že dobrovolně poskytnou potřebné informace, kopie dokladu a nechají dozorce nahlížet do účetních dokladů a výpisů z bankovních účtů v souvislosti s vedeným sporem. Budou se tedy chovat tak, aby v plné míře napomohly k řádnému ukončení sporu.